Musikens hus i Stockholm Policy för behandling av personuppgifter (GDPR)

Antagen vid styrelsemöte 25 september 2023

Dataskyddsansvarig från 25 september 2023: ordförande Michael Axelsson

1. Syfte och tillämpning

Denna policy beskriver hur Musikens Hus i Stockholm (nedan kallat ”organisationen”) samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Insamling av personuppgifter

Organisationen samlar endast in relevanta personuppgifter som krävs för att utföra sina verksamhetsändamål. Detta inkluderar information om medlemmar, gäster, anställda och samarbetspartners.

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter används endast för de ändamål som de samlades in för. Organisationen kommer inte att dela, sälja eller överföra personuppgifter till tredje part utan samtycke från den berörda individen, om det inte krävs enligt lag.

4. Dataskyddsrättigheter

De registrerade individerna har rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter, rätta eventuella felaktigheter, begränsa bearbetningen eller begära radering av sina uppgifter. Organisationen kommer att tillhandahålla information om hur dessa rättigheter kan utövas.

5. Dataskyddssäkerhet

Organisationen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst.

6. Dataskyddsansvarig

En dataskyddsansvarig utses för att övervaka och säkerställa efterlevnad av denna policy samt agera som kontakt för dataskyddsfrågor från registrerade individer.

7. Uppdateringar av policyn

Denna policy kan uppdateras vid behov för att säkerställa överensstämmelse med förändrade lagkrav eller organisatoriska förhållanden. Meddelanden om ändringar kommer att publiceras på organisationens webbplats.

Genom att fortsätta interagera med organisationen godkänner berörda individer denna GDPR-policy och dess villkor.

Comments are closed.